نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

 درمانی (بیمارستان ، کلینیک ، مطب ، داروخانه )

معماري هنر خلق فضا است و معماري داخلي با نگاهي ظريف تر به طراحي فضا با هدف يک تجربه جديد براي کاربر مي پردازد. از اين منظر معمار به عنوان يک کارگردان به نوشتن سناريو فضا پرداخته و با ساخت و اجراي آن امکان تجربه يک فضاي جديد را فراهم مي آورد. 
به عنوان مثال طراحي داخلي فضاهاي درماني مي تواند شامل اهداف متعددي نظير: 
- کاهش اضطراب و استرس 
- تشويق کاربران به مراجعه مداوم به مراکز درماني 
- آموزش کاربران در زمينه بهداشت 
- انتقال يک فرهنگ خاص (در زمينه بهداشت) و ..... باشد. 
اما متاسفانه در شرايط موجود تغيير چيدمان و تعويض مبلمان، اجراي سقف کاذب و .... به عنوان طراحي داخلي مطرح است و در بيشتر موارد هدف خاصي را در بر ندارد به عبارت ديگر فاقد حس فضايي يا سناريو فضايي است بنابراين از آن به عنوان تجمل ياد مي شود. در صورتي که طراحي و معماري داخلي به عنوان يکي از عناصر مهم در روان شناسي محيطي مطرح مي گردد که تاثير به سزايي در کنترل عوامل نامطلوب محيطي دارد و کيفيت درمان را نيز افزايش مي دهد.

 

کلینیک دندانپزشکی

کلینیک و مطب دندانپزشکی میدان امام حسین

 

 clinic 

مطب گفتار درمانی خیابان آزادی

 

 

clinic counter

بیمارستان بهمن شهرک غرب

مقالات مرتبط طراحی داخلی و دکوراسیون مراکز درمانی

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color