نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت
مسیر پیمایش شما خدمات خدمات طراحی خدمات

خدمات نظارتی

ارائه راه حل های مناسب در خصوص گزارشات تهیه شده از مشکلات و پیچیدگی های پروژه .                                                 نظارت
2ـ کنترل پروژه بر اساس آنالیز دقیق امور اجرایی و انطباق آن با توانایی ها و زمان بندی های تعیین شده و در نتیجه ارائه خط مشی مناسب به سرپرست کارگاه .
ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف کارگاه در جهت پی  گیری برنامه های اجرائی ارائه شده توسط دفتر فنی .
پی گیری نیازهای سرپرست کارگاه در موارد مختلف از واحد طراحی .
نظارت براجرای قسمت های مختلف کارگاه بر اساس نقشه های تائید شده .
تهیه گزارش از مراحل مختلف اجرایی در مقایسه با برنامه زمان بندی شده ی پروژه .
7- انعکاس مسائل و مشکلات سرپرست کارگاه به دفتر فنی جهت چاره اندیشی و اتخاذ تصمیم مناسب .

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color