نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت
مسیر پیمایش شما خدمات خدمات طراحی خدمات

خدمات اجرایی شرکت نیکان آموت بازسازی و نوسازی پروژه های ساختمانی و صنعتی به صورت های EPC ، پیمانکاری با و بدون مصالح (دستمزدی ) و پیمان مدیریت می باشد.

 ساختمان مسکونی ( آپارتمان و ویلا ) ، ساختمان  اداری ،

پذیرایی و اقامتی ( هتل و رستوران ) ،

درمانی (بیمارستان ، کلینیک ، مطب ، داروخانه ) ،

آموزشی ، ورزشی ، هنری (گالری و آتلیه ) ،

تجاری (مراکز خرید ، فروشگاه ، نمایشگاه ، آرایشگاه )

ساختمان سازی


 

مدیریت اجرایی :

 

1.    دریافت نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مكانیكی و برق بلوك های پروژه و مطالعه و بررسی آنها و اعلام اشكالات و ایرادات و كمبود های احتمالی و مجدداً دریافت نقشه اصلاح شده

2.    تعیین مسئول و مجری برای هر بلوك

3.    معرفی و در اختیارگزاردن پیمانكار و یا اكیپ امانی و پشتیبانی مجری بلوك

4.    تامین مصالح و نیازمندیهای آب ، برق اجرای كار و تحویل آنها در پای بلوك به پیمانكار و یا مجری مربوطه

5.    صدور دستور كار و دستور العمل های لازم براساس برنامه كاری و زمانی ابلاغی از مدیر پروژه به مجریان بلوكها

6.    نظارت و كنترل بر نحو انجام امور اجرایی و راهنمایی و یادآوری و تذكر نكات لازم به مجریان بلوك ها و سرپرستان كارگاه پیمانكار

7.    دریافت گزارش كار روزانه پیمانكاران و اكیپ های امانی از طریق مجریان بلوك ها و تهیه گزارش كار روزانه كلی پروژه و همینطور گزارش كار هفتگی جهت اعلام و ارسال به دفتر مدیر عامل محترم بنیاد

8.    پیگیری و ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف اجرایی

9.    تهیه متره مقادیر مصالح و كار اجرایی

10.در خواست تهیه و خرید مصالح براساس برنامه زمانبندی و متره

11.بررسی و اصلاح برنامه زمانبندی پیمانكاران به توجه به برنامه زمانی كلی

12.پیگیری كلیه كارهای اجرایی اعم از فعالیتهای داخل كارگاه و یا ساخت اسكلت در كارخانه و حمل آنها به داخل كارگاه

13.بازدید از ساخت و كنترل كیفیت جوش در محل كارخانه و پیگیری انجام آن

14.در خواست مصالح و پیمانكار و نیروی انسانی جهت تكمیل پروژه

 

مدیر پروژه :

 

1.    تحویل گرفتن پروژه با دریافت طرح و برنامه كلی زمانی و نقشه های فنی و اجرایی سازه ، معماری ، محوطه ، تاسیسات مكانیكی و برقی )

2.    دریافت بودجه و تجهیز كارگاه

3.    استخدام و بكارگیری كاركنان اعم از اداری ، مالی ، پشتیبانی ، فنی ، اجرایی

4.    اداره و هدایت پروژه مدیریت شامل برنامه ریزی ، طرح ریزی ، سازماندهی ، كنترل و نظارت و پشتیبانی

5.    هماهنگی و نظارت بر انجام امور پروژه اداری ، مالی ، فنی ، اجرایی و تداركاتی )

6.    كنترل و مدیریت هزینه ها

7.    تهیه و خرید مصالح و تجهیزات پشتیبانی )

8.    نظارت بر پیمانكاران و كیفیت پیشرفت امور

9.    هماهنگی با مشاورین و مهندسین

10.كنترل دقیق و بموقع عملكرد همكاران و پیمانكاران

11.ارائه گزارش بموقع از پیشرفت كار

12.پیگیری انجام امور اجرایی و پشتیبانی و فنی براساس برنامه زمانبندی مصوب

13.آماده سازی و تحویل پروژه


Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color