نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

خدمات اجرایی شرکت نیکان آموت بازسازی و نوسازی پروژه های ساختمانی و صنعتی به صورت های EPC ، پیمانکاری با و بدون مصالح (دستمزدی ) و پیمان مدیریت می باشد.

 ساختمان مسکونی ( آپارتمان و ویلا ) ، ساختمان  اداری ،

پذیرایی و اقامتی ( هتل و رستوران ) ،

درمانی (بیمارستان ، کلینیک ، مطب ، داروخانه ) ،

آموزشی ، ورزشی ، هنری (گالری و آتلیه ) ،

تجاری (مراکز خرید ، فروشگاه ، نمایشگاه ، آرایشگاه )

ساختمان سازی


 

مدیریت اجرایی :

 

1.    دریافت نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مكانیكی و برق بلوك های پروژه و مطالعه و بررسی آنها و اعلام اشكالات و ایرادات و كمبود های احتمالی و مجدداً دریافت نقشه اصلاح شده

2.    تعیین مسئول و مجری برای هر بلوك

3.    معرفی و در اختیارگزاردن پیمانكار و یا اكیپ امانی و پشتیبانی مجری بلوك

4.    تامین مصالح و نیازمندیهای آب ، برق اجرای كار و تحویل آنها در پای بلوك به پیمانكار و یا مجری مربوطه

5.    صدور دستور كار و دستور العمل های لازم براساس برنامه كاری و زمانی ابلاغی از مدیر پروژه به مجریان بلوكها

6.    نظارت و كنترل بر نحو انجام امور اجرایی و راهنمایی و یادآوری و تذكر نكات لازم به مجریان بلوك ها و سرپرستان كارگاه پیمانكار

7.    دریافت گزارش كار روزانه پیمانكاران و اكیپ های امانی از طریق مجریان بلوك ها و تهیه گزارش كار روزانه كلی پروژه و همینطور گزارش كار هفتگی جهت اعلام و ارسال به دفتر مدیر عامل محترم بنیاد

8.    پیگیری و ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف اجرایی

9.    تهیه متره مقادیر مصالح و كار اجرایی

10.در خواست تهیه و خرید مصالح براساس برنامه زمانبندی و متره

11.بررسی و اصلاح برنامه زمانبندی پیمانكاران به توجه به برنامه زمانی كلی

12.پیگیری كلیه كارهای اجرایی اعم از فعالیتهای داخل كارگاه و یا ساخت اسكلت در كارخانه و حمل آنها به داخل كارگاه

13.بازدید از ساخت و كنترل كیفیت جوش در محل كارخانه و پیگیری انجام آن

14.در خواست مصالح و پیمانكار و نیروی انسانی جهت تكمیل پروژه

 

مدیر پروژه :

 

1.    تحویل گرفتن پروژه با دریافت طرح و برنامه كلی زمانی و نقشه های فنی و اجرایی سازه ، معماری ، محوطه ، تاسیسات مكانیكی و برقی )

2.    دریافت بودجه و تجهیز كارگاه

3.    استخدام و بكارگیری كاركنان اعم از اداری ، مالی ، پشتیبانی ، فنی ، اجرایی

4.    اداره و هدایت پروژه مدیریت شامل برنامه ریزی ، طرح ریزی ، سازماندهی ، كنترل و نظارت و پشتیبانی

5.    هماهنگی و نظارت بر انجام امور پروژه اداری ، مالی ، فنی ، اجرایی و تداركاتی )

6.    كنترل و مدیریت هزینه ها

7.    تهیه و خرید مصالح و تجهیزات پشتیبانی )

8.    نظارت بر پیمانكاران و كیفیت پیشرفت امور

9.    هماهنگی با مشاورین و مهندسین

10.كنترل دقیق و بموقع عملكرد همكاران و پیمانكاران

11.ارائه گزارش بموقع از پیشرفت كار

12.پیگیری انجام امور اجرایی و پشتیبانی و فنی براساس برنامه زمانبندی مصوب

13.آماده سازی و تحویل پروژه


Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color