نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت

نیکان آموت نیکان آموت
مسیر پیمایش شما طرح ها و پروژه ها خدمات

خدمات نظارتی

ارائه راه حل های مناسب در خصوص گزارشات تهیه شده از مشکلات و پیچیدگی های پروژه .                                                 نظارت
2ـ کنترل پروژه بر اساس آنالیز دقیق امور اجرایی و انطباق آن با توانایی ها و زمان بندی های تعیین شده و در نتیجه ارائه خط مشی مناسب به سرپرست کارگاه .
ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف کارگاه در جهت پی  گیری برنامه های اجرائی ارائه شده توسط دفتر فنی .
پی گیری نیازهای سرپرست کارگاه در موارد مختلف از واحد طراحی .
نظارت براجرای قسمت های مختلف کارگاه بر اساس نقشه های تائید شده .
تهیه گزارش از مراحل مختلف اجرایی در مقایسه با برنامه زمان بندی شده ی پروژه .
7- انعکاس مسائل و مشکلات سرپرست کارگاه به دفتر فنی جهت چاره اندیشی و اتخاذ تصمیم مناسب .

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color